วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
VISION & MISSION

วิสัยทัศน์ VISION

“Creating Healthy Lifestyle Community”

เราจะสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพดี โดยเริ่มต้นจากการทานอาหารที่มีประโยชน์
Fresh Seafood Delivery Online Fresh

พันธกิจ MISSION

Providing Safe and Nutritious Seafood for our Community

เรามุ่งมั่น และตั้งใจที่จะคัดสรรอาหารทะเลที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับชุมชน