คำประกาศ

เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด (“ธรรมชาติซีฟู้ด”) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาของบริษัท ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook Google เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ธรรมชาติซีฟู้ดจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธรรมชาติซีฟู้ดสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฎิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของธรรมชาติซีฟู้ด

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกกับธรรมชาติซีฟู้ด ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ธรรมชาติซีฟู้ด ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้ธรรมชาติซีฟู้ด ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี 

ธรรมชาติซีฟู้ดขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • เพื่อนำส่งสินค้าและใบกำกับภาษี
 • เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อติดต่อ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่และบริเวณที่กำหนด เช่น การบันทึกภาพ CCTV
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อความจำเป็นสำหรับธรรมชาติซีฟู้ด ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • เพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของธรรมชาติซีฟู้ด เช่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือ การรายงานอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ


2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ธรรมชาติซีฟู้ดอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธรรมชาติซีฟู้ด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล รูปถ่าย เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และประเทศ ที่พำนัก
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเทศที่ออกบัตรและวันหมดอายุ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้งนี้ตามที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้
 • ข้อมูลที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ท่านได้สมัครใจให้ข้อมูลไว้ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

เว็บไซต์ของธรรมชาติซีฟู้ด อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติซีฟู้ด จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์ภายนอกกับธรรมชาติซีฟู้ด และธรรมชาติซีฟู้ดไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การเก็บคุกกี้ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เช่น การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ธรรมชาติซีฟู้ดจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนั้น หรือในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากธรรมชาติซีฟู้ด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

 

4. ความยินยอม

ในบางกรณีธรรมชาติซีฟู้ดอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
 • เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่านเพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน
 • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ธรรมชาติซีฟู้ดสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยธรรมชาติซีฟู้ดจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธรรมชาติซีฟู้ดอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยธรรมชาติซีฟู้ดจะจัดเตรียมข้อสัญญามาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ประเภทของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาทิ

 • คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ
  • ผู้ให้บริการด้านการจัดการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล
  • เอเจนซี่ด้านการตลาด
  • หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท
 • คู่ค้า
 • หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่างๆที่ธรรมชาติซีฟู้ดขอการรับรองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

  6. การเข้าสู่ระบบ

  ธรรมชาติซีฟู้ด มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของธรรมชาติซีฟู้ด ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยธรรมชาติซีฟู้ด จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวใปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หรือ ทำการวิจัยทางตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

   

  7. คุกกี้

  คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธรรมชาติซีฟู้ด โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 

  ธรรมชาติซีฟู้ดใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของธรรมชาติซีฟู้ด คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

  สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ ธรรมชาติซีฟู้ด จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของธรรมชาติซีฟู้ด และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ 

  ธรรมชาติซีฟู้ดจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่ธรรมชาติซีฟู้ด หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ ธรรมชาติซีฟู้ดขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

   

  8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

  • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
  • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

  ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงธรรมชาติซีฟู้ด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่ธรรมชาติซีฟู้ด ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น 

  อนึ่ง ธรรมชาติซีฟู้ด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธรรมชาติซีฟู้ด ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งธรรมชาติซีฟู้ด จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี ธรรมชาติซีฟู้ด จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของธรรมชาติซีฟู้ด ท่านสามารถร้องเรียนมายังธรรมชาติซีฟู้ด หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

   

  9. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ธรรมชาติซีฟู้ด มีความตั้งใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของธรรมชาติซีฟู้ด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น


  10. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ธรรมชาติซีฟู้ด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของธรรมชาติซีฟู้ด

   

  11. การติดต่อ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ delivery@thammachartseafood.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดบริษัทในธรรมชาติซีฟู้ดที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทย ยูเนี่ยน ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธ คำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน